Aktualizačná príprava technika BOZP

Kód kurzu: bozp-01  /  

Aktualizačná príprava technika BOZP

Podmienky účasti:

  • originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
16 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ -0338/12-01.2
Cena
80 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
23.05.2022
Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP