Bezpečnostný technik - odborná príprava

Kód kurzu: bozp-zakl  /  

Akreditovaný kurz: Národný inšpektorát práce
Číslo oprávnenia: VVZ-0338/12-01.2

480,00 €

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

 

Pre koho je odborná príprava určená ?

Odborná príprava bezpečnostných technikov je určená pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie. 

 

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ?

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy získava absolvent Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy. Zároveň absolventom odbornej prípravy zabezpečíme kvalitný študijný materiál v elektronickej forme, ktorý je možné využiť aj počas výkonu odbornej praxe.

 

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu - musím spĺňať nejaké podmienky ? 

Pre možnosť absolvovania kurzu musí mať uchádzač ukončené minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 

 

Čo je potrebné si priniesť ?

Písacie potreby, zošit. Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my. 

 

Čo budem vedieť po absolvovaní odbornej prípravy ?

Absolventi odbornej prípravy:

 • nadobudnú všeobecné poznatky a prehľad v legislatíve BOZP
 • pochopia právne, technické, psychologické a ekonomické aspekty významu BOZP v životnom cykle subjektov v jednotlivých odvetviach
 • naučia sa analyzovať, posudzovať a hodnotiť riziká pracovísk, pracovného prostredia, pracovných prostriedkov a zariadení
 • získajú vedomosti o rozsahu a spôsobe vypracovania a aktualizácii požadovanej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP
 • naučia sa školiť zamestnancov o BOZP, vyšetrovať pracovné úrazy a nebezpečné udalosti a správne uplatňovať všeobecné zásady prevencie navrhovaním preventívnych opatrení
 • preukážu schopnosť plnohodnotne vystupovať ako poradný orgán
 • získajú vedomosť o postupoch vykonávania kontrolnej činnosti
 • komunikovať a spolupracovať so štátnymi orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor v oblasti BOZP

Dôležitým aspektom a hodnotou kurzu je nadobudnutie povedomia bezpečnostného technika, jeho schopnosť nielen uplatňovať a prakticky vykonávať legislatívne požiadavky v praxi, ale vnímať pracovné prostredie a pracoviská vrátane všetkých jeho súčastí z hľadiska BOZP.

Absolventi kurzu budú po ukončení odbornej prípravy odovzdávať získané poznatky iným pracovníkom, budú vedieť vysvetliť, zdôvodniť a demonštrovať situácie z hľadiska BOZP pri práci. Taktiež dokážu zvládnuť organizáciu a riadenie BOZP, a preukážu schopnosť ovplyvňovať postoje zamestnávateľa navrhovaním technických, organizačných a výchovných preventívnych opatrení na zaistenie BOZP v jednotlivých odvetviach výrobnej i nevýrobnej sféry.

Komplexne teda absolvent kurzu získava odborné vedomosti, znalosti a schopnosti prakticky uplatňovať a vykonávať požiadavky na zaistenie BOZP.

 

Aký je rozsah odbornej prípravy a ako dlho príprava trvá ?

Rozsah odbornej prípravy je 176 hodín. Príprava prebieha približne 6 až 7 týždňov. 

 

Ako prebieha táto príprava u nás ?

 • Príprava prebieha podľa dohody v skupine a výučbu je možné časovo prispôsobiť v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Konkrétne dni a časy výučby budú absolventom komunikované lektorom odbornej prípravy, prípadne manažérom vzdelávania.
 • Výrazné zľavy z ceny balíka kurzov v prípade ak absolvujete Odbornú prípravu bezpečnostných technikov + kurz Lektor + Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany
 • Samostatná cena kurzu je 480€
 • Balíková cena sa už nedá kombinovať s inými zľavami

 

Ako prebieha záverečná skúška ?

Po absolvovaní odbornej prípravy si absolvent odbornej prípravy podá žiadosť na Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ku ktorej doloží úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov (Global Education Centre s.r.o.) a doklad o úhrade správneho poplatku 33 €. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii Národného inšpektorátu práce mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku bezpečnostných technikov. Ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku bezpečnostných technikov je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie bezpečnostného technika.

 

Odpovede na ďalšie súvisiace otázky nájdete TU.

 

Skúška BT sa skladá s písomnej časti a ústnej časti. Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky nájdete zverejnené na webovom sídle Národného inšpektorátu práce – klikni TU.

 

V písomnej časti žiadateľ absolvuje test, ktorý pozostáva zo 40 otázok. Test má možnosť žiadateľ absolvovať aj online. Ak je test úspešný na 75 a viac %, t. j. 30 a viac otázok je vyznačených správne, tak žiadateľ postupuje na ústnu časť skúšky, kde si vyťahuje z troch okruhov otázok po jednej otázke (spolu 3 otázky) a následne odpovedá pred skúšobnou komisiou. Po odpovedi a sčítaní bodov za jednotlivé odpovede má oznámený výsledok skúšky. Ak je úspešný, Národný inšpektorát práce mu vydá osvedčenie bezpečnostného technika. Zoznam vydaných osvedčení bezpečnostného technika je zverejnený na webovej stránke Národného inšpektorátu práce. V prípade, že skúška na BT bude neúspešná, žiadateľ má možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky. Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky musí podať do 6 mesiacov po neúspešne vykonanej skúške.

 

Aké profesie môžem po úspešne vykonanej skúške a získaní osvedčenia bezpečnostného technika vykonávať ?

Po úspešne vykonanej skúške na Národnom inšpektoráte práce a získaní osvedčenia bezpečnostného technika sa odborne spôsobilá osoba môže uplatniť ako bezpečnostný technik, taktiež ako špecialista BOZP, resp. BOZP manažér. Získaním odbornej spôsobilosti je možné v spojení s ďalšími odbornými prípravami nájsť uplatnenie v rôznych ekvivalentoch kumulovaných funkcií v spojení s ochranou pred požiarmi, ochranou životného prostredia, prípadne civilnou ochranou, napr.:

 •  Bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany - BT, TPO (kumulovaná funkcia),
 •  HSE resp. EHS (Health & Safety & Enviromental) manažér/koordinátor (kumulovaná funkcia),
 •  Technik BOZP, OPP (ochrany pred požiarmi) a CO (civilnej ochrany)

 

Aký význam má absolvovanie akciového balíka z ponuky kurzov ?

Absolvovanie niektorého z akciových balíkov kurzov má opodstatnenie nielen z hľadiska cenového zvýhodnenia. Balíky kurzov sú prispôsobené absolventom aj s ohľadom na rozvíjanie osobnostných predpokladov na výkon danej profesie, taktiež zákonné požiadavky a požiadavky pracovných ponúk na trhu práce. V praxi sa vo väčšine prípadov jedná o zlúčenie funkcie bezpečnostného technika s ďalšími odbornými činnosťami.

 

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

 

Cena kurzu :

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava...............................480 €
 • Základná cena kurzu ..........................................................500 €

Využite výhodnú ponuku a objednajte si balík akreditovaných kurzov:

 • Kurz: Bezpečnostný technik - odborná príprava (176 h.)
 • Kurz: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (120 h. )
 • Kurz: Lektor - Andragogické minimum (100 h.)

Extra zľavy pre samoplatcov:

 • 5% ženy na MD, nezamestnaní v evidencii ÚPSVaR, ZŤP, študenti, ISIC
 • 5% Zľavy pre Odídencov - Ukrajina
 • 10% zľava na akreditovaný kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali kurz
 • 10% zľava za každý nadstavbový kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali minimálne 2 nadstavbové kurzy 
 • 10% zľava z celkovej ceny zakúpených kurzov ( minimálne 2 kurzy )
 • Pri cene akciových balíkov nie je možné zľavy kombinovať

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
prezenčná
Rozsah kurzu
176 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ -0338/12-01.2
Cena
Od – 500 – do 900 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Je dôležité mať vždy otvorené oči a vnímať čo k nám prichádza. Nikdy nevieme kedy k nám príde zdanlivo obyčajná myšlienka, ktorá nás prebudí.
TOP