Lektorský kurz

Kód kurzu: osr-lektor  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 100 hodín
Lektorské - andragogické minimum

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Možnosť online výučba !!!

Možnosť zakúpenia balíka kurzov : výhodná zľava

1 . Lektor:  akreditovaný MŠ SR

2.  Rétorika - Rečový prejav

3.  Koučovací prístup vo vedení ľudí

Ste odborník vo svojej oblasti, chcete učiť dospelých, ale nemáte pedagogické vzdelanie? Chcete učiť oblasť BOZP alebo PO a potrebujete na Národný Inšpektorát práce dokladovať absolvovanie lektorského kurzu?

Príďte k nám a my vám pomôžeme. Ponúkame vám kurz Lektor - andragogické / lektorské minimum. Kurz je akreditovaný MŠ SR.

Ako kurz prebieha?

Kurz prebieha dištančnou formou. Obsahuje 100 VH - z toho 48 hodín priama výučba a 52 hodín samoštúdium pod dohľadom lektora.

Priama výučba bude prebiehať  počas piatich stretnutí (sobota, alebo iný deň podľa dohody v skupine)

Kurz je prakticky orientovaný, zameraný nielen na získanie nových vedomostí, ale predovšetkým na osvojenie si nových lektorských zručností. Súčasťou kurzu je aj tréning komunikačných zručností a nácvik lektorských vystúpení, čo predovšetkým začínajúcim lektorom  pomôže zbaviť sa trémy a odbúrať obavy z vystúpenia pred skupinou.

Čo sa u nás naučíte? Aké zručnosti si osvojíte? 

 • zákonitostí vo vzdelávaní dospelých, zaujať účastníkov, získať si ich dôveru a uvoľniť atmosféru v skupine
 • vhodne voliť a používať metódy spoznávania účastníkov na začiatku vzdelávacieho procesu
 • vytvoriť Analýzu vzdelávacích potrieb a následne pripraviť vzdelávací program v súlade  s potrebami a očakávaniami  účastníka a v súlade s cieľom vzdelávania
 • pripraviť si systematicky primeraný a správne didakticky transformovaný obsah a stanoviť ciele vzdelávania
 • skoncipovať scénar svojho lektorského vystúpenia
 • ovládať diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých
 • používať moderné vzdelávacie metódy
 • používať efektívne komunikačné techniky a techniky sebapresadzovania
 • zbaviť sa trémy,  dokázať riešiť konfliktné situácie,  zvládnuť náročných a konfliktných účastníkov
 • zvoliť si vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav
 • používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠ SR.

 • v cene kurzu je zahrnutá organizácia celého kurzu + študijné materiály

Cena kurzu. 250 €

 

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
100VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠVVaŠ SR /3304/2017/72/5
Cena
250 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
06.12.2021
Vyvolávať u ľudí strach je prostriedok manipulácie.
TOP