Obsluha reťazovej motorovej píly - ťažba

Kód kurzu: bozp-05  /  

Akreditácia Národného inšpektorátu práce
Oprávnenie VVZ-0286/13-10.2

170,00 €

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsluha reťazovej motorovej píly pri ťažbe ,spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách.  
Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý ( potvrdenie od lekára ).

Obsahom kurzu je v teoretickej časti vysvetliť:

  •    problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  •    technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
  •    kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
  •    zásady poskytovania prvej pomoci,

Praktická časť kurzu pozostáva z nasledovných  častí:

  •     zvislé a kombinované rezy,
  •     ťažba dreva v poraste,
  •     manipuláciu s drevnou hmotou

Doba trvania kurzu je 64 vyučovacích hodín, z toho 24 hod., v teoretickej časti a 40 hod. na praktickú prípravu.
Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.
Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
64VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ-0286/13-10.2
Cena
170 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
05.12.2022
To čo sa nám v živote deje je zrkadlom toho ako myslíme a ako konáme.
TOP