ISO 9001:2008 Interný auditor

Kód kurzu: iso-01  /  

Školenie v oblasti ISO noriem

Obsah a cieľ:

Ako interný audítor a ten, kto rozhoduje, nesiete zodpovednosť za ďalší vývoj a zlepšovanie systému vo Vašej organizácií. Pri tom ste neustále vyzývaný, aby ste chôdzu po lane medzi strednodobou a dlhodobou perspektívou a aktuálnym riešením denných problémov zvládli ako akrobat. Norma ISO 9001:2008 je výsledkom intenzívneho spracovania celosvetových skúseností.

V rámci tohoto nášho kurzu Vám radi poskytneme kompletné školenie interných audítorov podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 19011:2002

Obsah:

  • požiadavky normy ISO 9001:2008

  • metodiky auditu ISO 19011:2002

  • spôsob hodnotenia výsledkov auditov

  • praktické cvičenia v skupinách

  • prípadný možný zácvik audítorov v realizačnom procese

  • príprava auditu

  • realizácia auditu

  • vypracovanie správy z auditu

  • formulácia nezhôd a vystavenie opatrení k náprave


Cieľová skupina:


Interní audítori spoločnosti, poradcovia, konatelia a profesionálni kvalitári.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
40VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát IDEEX/Quality Austria
Cena
200 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
15.03.2021
Kľúčom k úspechu je mať vždy niečo, na čo sa môžeme tešiť.
TOP