Vzdelávací program ,, Príprava na prácu pre obec,, pozostáva zo štyroch modulov, ktoré na seba obsahovo nadväzujú.
Účastník vzdelávania môže absolvovať jednotlivé moduly samostatne v prípade ak sa chce venovať iba jednej z daných oblastí. Komplexné vedomosti a zručnosti nadobudne účastník po absolvovaní všetkých štytroch modulov v oblastiach:

  • administratívnej činnosti v obci
  • ako pracovník pre kultúrno-osvetovú činnosť v obci
  • pracovník pre pomocné práce pre správu a údržbu budov v obci
  • ako pracovník miestnej občianskej poriadkovej služby v obci.

Program je zameranýna oblasť marginalizovaných skupín obyvateľstva pre zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnymvylúčením v obciach, ale aj pre širokú verejnosť.Príprava na prácu pre obec

Kultúrno-osvetová činnosť v obci

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR...

Administratívne práce

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR...

Neúspech je cesta k tomu ako robiť veci správne.
TOP