Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Kód kurzu: bozp-07  /  

Akreditácia:MV SR, prezídium Hasičského a záchranného zboru
Číslo oprávnenia: 4/2021

480,00 €

Možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0903 350 186

 

Pre koho je príprava určená ?

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená pre všetkých záujemcov, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

 

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ? 

Odborné znalosti a schopnosť vykonávať úlohy technika požiarnej ochrany v praxi. Po úspešnom ukončení prípravy získate Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy. Toto potvrdenie je súčasťou prihlášky na Overovanie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky získava absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Zároveň absolventom odbornej prípravy zabezpečíme kvalitný študijný materiál.

 

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu - musím spĺňať nejaké podmienky ? 

Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba minimálne s úplným stredným vzdelaním.

 

Čo je potrebné si priniesť ?

Písacie potreby, zošit. Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my. 

 

Čo budem vedieť po absolvovaní odbornej prípravy ?

Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany je zameraná na prípravu absolventov na výkon úloh technika požiarnej ochrany v praxi.

Absolventi odbornej prípravy po jej absolvovaní budú ovládať:

 • predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti,
 • organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi,
 • základy procesov horenia a hasenia,
 • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
 • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok (tuhých horľavých látok, horľavých kvapalín, horľavých a horenie podporujúcich plynov) a manipulácie s nimi,
 • funkcie a parametre požiarno-technických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • určovanie prostriedkov na zdolávanie požiarov,
 • požiadavky na vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v požadovanom rozsahu.

 

Aký je rozsah odbornej prípravy a ako dlho príprava trvá ?

Rozsah odbornej prípravy je 120 hodín, jej trvanie je približne 5 týždňov. Príprava prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine. Konkrétne dni a časy výučby budú absolventom komunikované lektorom odbornej prípravy, prípadne manažérom vzdelávania.

 

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška ?

Áno. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru získava absolvent odbornej prípravy Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany.

 

Aké profesie môžem po úspešnom overovaní odbornej spôsobilosti a získaní osvedčenia technika požiarnej ochrany vykonávať ?

Po úspešnom výsledku overovania odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru a získaní osvedčenia technika požiarnej ochrany sa odborne spôsobilá osoba môže uplatniť ako technik požiarnej ochrany. Získaním odbornej spôsobilosti je možné v spojení s ďalšími odbornými prípravami nájsť uplatnenie v rôznych ekvivalentoch kumulovaných funkcií v spojení s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou životného prostredia, prípadne civilnou ochranou, napr.:

 •  Bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany - BT, TPO
 •  Technik BOZP, OPP (ochrany pred požiarmi) a CO (civilnej ochrany)

 

Aký význam má absolvovanie akciového balíka z ponuky kurzov ?

Absolvovanie niektorého z akciových balíkov kurzov má opodstatnenie nielen z hľadiska cenového zvýhodnenia. Balíky kurzov sú prispôsobené absolventom aj s ohľadom na rozvíjanie osobnostných predpokladov na výkon danej profesie, taktiež zákonné požiadavky a požiadavky pracovných ponúk na trhu práce. V praxi sa vo väčšine prípadov jedná o zlúčenie funkcie technika požiarnej ochrany s ďalšími odbornými činnosťami.

 

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

 

Cena kurzu :

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava...............................480 €
 • Základná cena kurzu ..........................................................500€
 • Výrazné zľavy z ceny balíka kurzov v prípade ak absolvujete Odbornú prípravu bezpečnostných technikov + kurz Lektor + Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany
 • Balíková cena sa už nedá kombinovať s inými zľavami

Extra zľavy pre samoplatcov:

 • 5% ženy na MD, nezamestnaní v evidencii ÚPSVaR, ZŤP, študenti, ISIC
 • 5% Zľavy pre Odídencov - Ukrajina
 • 10% zľava na akreditovaný kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali kurz
 • 10% zľava za každý nadstavbový kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali minimálne 2 nadstavbové kurzy 
 • 10% zľava z celkovej ceny zakúpených kurzov ( minimálne 2 kurzy )
 • Pri cene akciových balíkov nie je možné zľavy kombinovať


Dôležité upozornenie !!! V prípade neúspešného absolvovania 1. záverečnej skúšky kurzu Technik požiarnej ochrany je 2. náhradná skúška v stanovenom termíne komisiou bez poplatku. 3. náhradný termín skúšky je spoplatnený poplatkom vo výške 100 €. V prípade neúspešnosti je potrebné opakovať kurz Technik požiarnej ochrany vrátane úhrady plnej výšky kurzovného podľa cenníka Global Education Centre s. r. o.. Termín každej skúšky je stanovený komisiou.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
120VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 3/2021
Cena
Od – 500 – do 900 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Bez rozdielu na to, čo počuješ, čo vidíš a čo cítiš choď rovno za svojim snom a raz prídeš do cieľa.
TOP