Základný kurz technika BOZP

Kód kurzu: bozp-zakl  /  

Akreditovaný kurz: Národný inšpektorát práce
Číslo oprávnenia: VVZ-0338/12-01.2

480,00 €

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Pre koho je kurz určený?

Kurz "Bezpečnostný technik" je určený pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu  s celoštátnou platnosťou a kvalifikáciu Technika BOZP.

Čo budete vedieť po absolvovaní kurzu?

 • Poskytnúť účastníkom všeobecné poznatky z tejto oblasti – právne, technické, ekonomické, pedagogické, psychologické, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie
 • Naučiť účastníkov školenia vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP v zmysle platných právnych predpisov v oblasti BOZP
 • Mať prehľad v legislatíve BOZP,   bezpečne posudzovať , obsluhovať  riadiť a hodnotiť priestory , strojné zariadenia , úpravu a spracovanie materiálov
 • Teoreticky zvládnuť technológiu postupov prác ale predovšetkým ovládať postupy prác tak , aby bola efektívne dodržaná bezpečnosť práce pri jednotlivých činnostiach
 • Preukázať schopnosti metodiky vzdelávania a odovzdávať získané poznatky iným pracovníkom, vysvetliť, zdôvodniť a demonštrovať skúsenosti pri práci s dodržaním čo najúspešnejších  vedomostí pri dodržaní právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce.
 •  Zvládnuť organizáciu a riadenie, organizačné a technické zabezpečenie BOZP vo výrobnej i nevýrobnej sfére.
 • Získaš odborné vedomosti, znalosti a schopnosti uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s osti prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zľavy: 

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti...................................456 €

10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz...........................................432 €

 

Rozsah kurzu:

176 hodín

cena kurzu je 480 €

Ako prebieha kurz u nás?

 • Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.
 • V cene je zahrnutá celková organizácia kurzu + USB so študijným materiálom
 • Výrazné zľavy z ceny balíka kurzov v prípade ak absolvujete kurz Technik BOZP + kurz Lektor + technik Po
 • Samostatná cena kurzu je 480€
 • Balíková cena sa už nedá kombinovať s inými zľavami

Využite výhodnú ponuku a objednajte si balík akreditovaných kurzov:

 • Kurz: Bezpečnostného technika (176 h.)
 • Kurz: Technika požiarnej ochrany (120 h. )
 • Kurz: Lektor - Andragogické minimum (100 h.)     

Dôležité upozornenie!! V prípade neúspešného absolvovania 1 .záverečnej skúšky kurzu Technik BOZP  je 2. náhradná skúška v stanovenom termíne komisiou bez poplatku. 3. náhradný termín skúšky je spoplatnený poplatkom vo výške 100 €. V prípade neúspešnosti je potrebné opakovať kurz Technik BOZP vrátane úhrady plnej výšky kurzovného podľa cenníka Global Education Centre s. r. o. Termín každej skúšky je stanovený komisiou.

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
prezenčná
Rozsah kurzu
176 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ -0338/12-01.2
Cena
480€
Miesto konania
Košice
Termín začatia
06.02.2023
Žiadne stretnutia nie sú náhodné. Energiou, ktorú vyžarujeme si priťahujeme do života ľudí, ktorí sú nositeľmi našich lekcií.
TOP