Počítačový kurz

Kód kurzu: it-poc  /  

Kurz Pc

Absolvent kurzu získa vyšší štandard vedomostí a zručností potrebných pre prácu na počítači so systémom Windows a vybranými programami balíka MS OFFICE.

  • Získať vedomosti o ďalších možnostiach textového editora MS WORD a potrebné zručnosti na ich ovládanie. 
  • Získať schopnosti analýzy dát a práce s tabuľkou ako databázou v tabuľkovom procesore EXCEL, robiť kalkulácie a prezentovať ich vo forme grafov.
  • Získať vedomosti o grafickom programe POWERPOINT a potrebné zručnosti na vytváranie prezentácií.


Metódy výučby:

Výklad a samostatná práca na osobnom počítači
Učebný plán:

  • Modul 1: Nastavenie prostredia WINDOWS
  • Modul 2: Textový editor MS WORD
  • Modul 3: Tabuľkový procesor EXCEL
  • Modul 4: Grafický program POWERPOINT

                  
Záverečná skúška po každom module.

Forma výučby: skupinová a individuálna

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
10VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
od 180
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
30.11.2020
-->
Láska nebola vložená do našich sŕdc na to aby tam zostala, ale na to aby sa rozdávala.
TOP