Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

Kód kurzu: bozp-02  /  

Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

Vzdelávanie zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. V rámci tohto vzdelávania zamestnanci nadobudnú vedomosti o tom ako majú bezpečne vykonávať prácu, na aké riziká si majú pri práci dávať pozor, prípadne aké činnosti sú pre nich zakázané.

Výsledkom a zároveň prínosom zo školenia zamestnancov je pre zamestnávateľa:

  •   zníženie počtu pracovných úrazov
  •   vyššia produktivita práce

 Školenie zamestnancov sa rozdeľuje na:

  •   vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
  •   periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za dva roky, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia)
  •   školenie pri preradení na inú funkciu (vykonáva sa pri preradení zamestnanca na inú funkciu - prácu, mení charakter práce a samozrejme aj riziká práce)

 

Školenie zamestnancov je zamerané na konkrétne činnosti ktoré vykonávajú u zamestnávateľa a konkrétne priestory v ktorých sa počas práce pohybujú. Súčasťou školenia je i dialóg so zamestnancami ohľadom konkrétnych situácií, ktoré sa na pracovisku môžu vyskytnúť. Ďalej sú počas školenia zamestnanci oboznámený s pracovnou úrazovosťou v rámci organizácie a rozborom pracovných úrazov ktorým je potrebné venovať nadpriemernú pozornosť. Zamestnanci môžu v rámci školení poukázať na nedostatky v rámci svojich pracovísk, prípadne podať návrhy na riešenie konkrétnych opatrení.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
3 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ -0064/13-01.1
Cena
od 10€/osoba (KE) / (PO)
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
18.12.2017 (KE) / (PO)

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Minulosť nezmeníte. Môžete zmeniť iba prítomnosť a ovplyvniť tak svoju budúcnosť.
TOP