Kurz účtovník

Kód kurzu: eko-03  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

998,00 €

 

Využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

 

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsah kurzu:

  • Kurz je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti účtovníctva.
  • Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal samostatne účtovať na základe princípov jednoduchého a podvojného účtovníctva a aby dokázal samostatne spracúvavať mzdy.
  • Podmienkou pre prihlásenie sa na kurz je ukončené stredoškolské vzdelanie.
  • Kurz prebieha v prezenčnej forme v rozsahu 255 hodín.
  • Kurz prebieha aj pomocou PC ekonomického programu

Modulu 1 - Jednoduché účtovníctvo je zameraný na oblasť:
- spracovania účtovníctva uvedeného v zákone o účtovníctve a iných príslušných noriem.
- postupov účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.
- spracovania interných dokladov, interných smerníc a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky
- riadenia systému a zásad organizácie účtovných prác, vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov,
- vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní
Modulu 2 - Podvojné účtovníctvo je zameraný na oblasť:
- zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva
- ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve
- postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva.
- vypracovanie interných dokladov, interných smerníc a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky.
- vypracovanie systémov a zásad organizácie účtovných prác.
- zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vystavovania
  účtovných dokladov, vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní
Modulu 3 - Mzdy a personalistika je zameraný na oblasť:
- Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov v aktuálnom znení.
- Oblasť problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb
  poistného.
- Spracovanie podkladov pre výpočet miezd, komplexné spracovanie mzdovej agendy, zdaňovanie príjmov zo závislej
  činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna / online - teória / prezenčná
Rozsah kurzu
255VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3304/2021/14/3
Cena
950 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 08.01.2024
Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP