Skúška na overenie odbornej spôsobilosti masérov

Skuska na overenie odbornej sposobilosti maserov - Global Education Centre

Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb je oprávnená vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v odbore “Wellness pracovník  – masérske služby”.

 • Číslo oprávnenia: 3735/2022/OPI-26/

Získanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti wellness pracovník – masérske služby:

Skúšku odbornej spôsobilosti bude vykonávať Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov v priestoroch spoločnosti Global Education Centre s.r.o. na Mojmírovej 3, v Košiciach.

Priebeh skúšok:

Skúška bude pozostávať z dvoch častí, ktoré budú prebiehať jeden deň, alebo dva dni a to podľa stanovených kritérií.

 1. Teoretická časť
 • test 30 otázok
 • ústna odpoveď 1 otázka z oblasti masérskych služieb, alebo saunovania – téma sa ťahá
 1. Praktická časť
 • téma zvolená podľa zvolených parametrov – téma sa ťahá

Po úspešnom absolvovaní skúšky, Vám bude vystavené osvedčenie o úplnej kvalifikácií na základe, ktorého môžete vykonávať činnosť Wellness pracovník masérske služby ako SZČO, s.r.o., … alebo vykonávať činnosť ako odborný garant, nie ako zdravotnícky masér !!!

Aké doklady sú potrebné na výkon skúšky:

Na overenie odbornej spôsobilosti potrebujete tieto doklady:

V prípade ukončenia akreditovaného kurzu ( Wellness pracovník masérske služby ):

 1. Úradne osvedčený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania / ( matrika, notár )
 • stredná škola ( výučný list, maturita )
 • vysoká škola ( VŠ diplom I.st alebo II.st )
 • Úradne osvedčený doklad o ukončení akreditovaného kurzu Wellness pracovník masérske služby ( matrika, notár )

2. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia )

 • Zdravotný preukaz na výkon činnosti maséra, alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra– výmenný lístok

3. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky

 • vo výške 250,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory, kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti
 • Číslo účtu: IBAN SK: SK16 0900 0000 0051 8816 4025
 • Úhradu zaplaťte až po výzve krajskej pobočky Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov – 10 dní pred skúškou
 • V prípade platby v hotovosti nás informujte vopred 10 dní pred skúškou – Platbu nie je možné uskutočniť formou splátok

V prípade ukončenia iného akreditovaného kurzu:

 1. Úradne osvedčené osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu úplnej kvalifikácie ( matrika, notár )
 • Základná klasická a športová masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ!
 • Športová masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ!
 • Základná klasická masáž – Akreditovaný kurz MŠVVaŠ!

Neakreditovaný kurz a iné kurzy nadstavbové neakceptujeme.

 1. Potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore , alebo potvrdenie zo sociálnej poisťovne o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore.
 • Čestné prehlásenie o najmenej 5 ročnej praxi v príslušnom odbore masér v prípade ak ste vykonával/a činnosť na základe živnostenského oprávnenia ( kópia – SZČO )
 • Potvrdenie registra fyzických osôb v športe, ak ste vykonávali v rámci praxe v registrovanom športovom klube, TJ  https://sport.iedu.sk/Contact/Person/List?PersonActivityTypeID=expert
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu wellness pracovník – sauner, Sauner a saunové rituály (matrika, notár ) – môže byť aj neakreditovaný kurz
 • osvedčenie vydané len vzdelávacou inštitúciou, ktorá má oprávnenie vykonávať vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti
 1. Úradne osvedčený doklad v prípade ak je prax menej ako 5 rokov
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu wellness pracovník – sauner, Sauner a saunové rituály ( matrika, notár ) – môže byť aj neakreditovaný kurz
 • osvedčenie vydané len vzdelávacou inštitúciou, ktorá má oprávnenie vykonávať vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti
 1. Fotokópiu dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti príslušnej kvalifikácie ( kópia )
 • Zdravotný preukazna výkon činnosti maséra , alebo potvrdenie od lekára, že môžete vykonávať činnosť maséra– výmenný lístok 
 1. Doklad o úhrade poplatku za vykonanie skúšky
 • vo výške 280,00 € na bežný účet príslušnej krajskej zložky komory kde budete vykonávať skúšku odbornej spôsobilosti
 • Číslo účtu: IBAN SK: SK16 0900 0000 0051 8816 4025
 • Úhradu zaplaťte až po výzve krajskej pobočky Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov – 10 dni pred skúškou
 • V prípade platby v hotovosti nás informujte vopred 10 dni pred skúškou – Platbu nie je možné uskutočniť formou splátok

Každý žiadateľ 10 dní pred skúškou obdrží informačný email zo Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov, kde bude potvrdený termín skúšok a bude mu zverejnený okruh tém z ktorých je potrebné sa na skúšku pripraviť.

V prípade neúčasti ( choroba – potvrdenie od lekára, nepredvídateľné okolností ) je potrebné nás informovať emailom alebo písomne najneskôr 48 h o neúčasti a komora Vám stanoví náhradný termín. Náhradné termíny výlučne určuje SKMSaWP!

V opačnom prípade Vám poplatok za skúšku bude vrátený o storno poplatok a to v hodnote 50% poplatku skúšky.

Ak skúšku stornujete 48 h pred skúškou a požiadate o vrátenie poplatku a dokumentov, Slovenská komora masérskych služieb a wellness pracovníkov Vám do 30 dní vráti poplatok aj s dokumentami.

V prípade ak  žiadateľ neuspeje z jednej z troch častí komisia mu navrhne opravnú skúšku v termíne stanovenom SKWPaM.

Opravná skúška je spoplatňovaná nasledovne:

 1. Teoretická časť
 • test 30 otázok – 80 €
 • ústna odpoveď – 80 €
 1. Praktická časť
 • praktické prevedenie – 80 €

V prípade, ak ste cudzí štátny príslušník a chcete absolvovať skúšku, je potrebné nás telefonicky alebo emailom kontaktovať. Pre ďalšie otázky nás spokojne oslovte na čísle 0903 350 186. K dispozícii sme od 9:00 – 12:00, pondelok – piatok.

E-mail: tajomnik@skwpms.sk

Telefón: 0903 350 186


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon