Príprava na skúšku bezpečnostných technikov

Priprava na skusku bezpecnostnych technikov - Global Education Centre

Pre koho je odborná príprava určená ?

Jedná sa o prípravu na skúšku bezpečnostných technikov organizovanú a vykonávanú Národným inšpektorátom práce, podľa § 23 a v nadväznosti na § 39k Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Príprava na skúšku bezpečnostných technikov je určená pre bezpečnostných technikov (ďalej len „BT“), ktorí sa pripravujú na skúšku BT na Národnom inšpektoráte práce (ďalej len „NIP“). Taktiež je určená pre BT, ktorí si potrebujú doplniť rozsah vedomostí a informácií týkajúcich sa okruhu otázok na skúšku BT, alebo skúšky samotnej.

Príprava na skúšky BT je určená pre každého, kto má vydané osvedčenie BT do 31. 12. 2022 a má záujem získať osvedčenie BT vydané NIP. Osvedčenie BT vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením BT vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia podľa prvej vety vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať BT podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022. Každý kto má vydané osvedčenie BT do 31. 12. 2022 má možnosť od 01.01.2023 do 31.12.2024 získať osvedčenie BT vydané NIP.

To znamená, že zašle na NIP žiadosť o vydanie osvedčenia BT, doloží úradne overený doklad o vzdelaní, predloží úradne overené platné osvedčenie BT a správny poplatok vo výške 33 €. Následne bude žiadosť predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a tri týždne pred termínom skúšky bude žiadateľovi zaslaná pozvánka na skúšku BT.

Dôležité upozornenie: Z dôvodu vyššie uvádzaných lehôt NIP odporúča žiadosť o vydanie osvedčenia BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Osvedčenie BT musí byť vydané v roku 2024, nakoľko 01. 01. 2025 pôvodné vydané osvedčenie BT stráca platnosť podľa vyššie uvedeného a § 39k Ods. (2) Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

NIP upozorňuje aj na situáciu neúspešne vykonanej skúšky BT, kedy má žiadateľ možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky v lehote do 6 mesiacov po neúspešne vykonanej skúške. Lehota oznámiť žiadateľovi termín opakovanej skúšky najmenej tri týždne vopred platí.

Čo je potrebné si priniesť ?

Písacie potreby, zošit. Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my.

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ?

Po absolvovaní odbornej prípravy získava absolvent Potvrdenie o absolvovaní prípravy na skúšku. Zároveň absolventom odbornej prípravy zabezpečíme kvalitný študijný materiál v elektronickej forme, ktorý je možné využiť aj počas výkonu odbornej praxe. Príprava je zameraná na získanie požadovaného rozsahu informácií z jednotlivých otázok určených okruhov a úspešné zvládnutie skúšky. Účastníkom prípravy budú podané všetky potrebné informácie o procese prihlásenia sa na túto skúšku, priebehu skúšky až po záverečné vyhodnotenie.

Účastníci prípravy dostanú po absolvovaní prípravy vypracovaný právny rámec otázok na ústnu aj písomnú časť skúšky.

Aký je rozsah odbornej prípravy a ako dlho príprava trvá ?

Rozsah prípravy je do 3 dní. Podľa dohody v skupine je možné výučbu časovo prispôsobiť v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Konkrétne dni a časy výučby budú absolventom komunikované lektorom odbornej prípravy, prípadne manažérom vzdelávania.

Ako prebieha záverečná skúška ?

Po absolvovaní prípravy na skúšky si absolvent odbornej prípravy podá žiadosť na Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika, ku ktorej doloží úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov (Global Education Centre s.r.o.) a doklad o úhrade správneho poplatku 33 €. Následne po schválení žiadosti v Akreditačnej komisii Národného inšpektorátu práce mu bude tri týždne pred termínom skúšky poštou zaslaná pozvánka na skúšku bezpečnostných technikov. Ak má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka na skúšku bezpečnostných technikov je automaticky zasielaná do tejto elektronickej schránky. Po úspešne absolvovanej skúške bude žiadateľovi vydané osvedčenie bezpečnostného technika.

Odpovede na ďalšie súvisiace otázky nájdete TU.

Skúška BT sa skladá s písomnej časti a ústnej časti. Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky nájdete zverejnené na webovom sídle Národného inšpektorátu práce – klikni TU.

V písomnej časti žiadateľ absolvuje test, ktorý pozostáva zo 40 otázok. Test má možnosť žiadateľ absolvovať aj online. Ak je test úspešný na 75 a viac %, t. j. 30 a viac otázok je vyznačených správne, tak žiadateľ postupuje na ústnu časť skúšky, kde si vyťahuje z troch okruhov otázok po jednej otázke (spolu 3 otázky) a následne odpovedá pred skúšobnou komisiou. Po odpovedi a sčítaní bodov za jednotlivé odpovede má oznámený výsledok skúšky. Ak je úspešný, Národný inšpektorát práce mu vydá osvedčenie bezpečnostného technika. Zoznam vydaných osvedčení bezpečnostného technika je zverejnený na webovej stránke Národného inšpektorátu práce. V prípade, že skúška na BT bude neúspešná, žiadateľ má možnosť požiadať o vykonanie opakovanej skúšky. Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky musí podať do 6 mesiacov po neúspešne vykonanej skúške.

Aké profesie môžem po úspešne vykonanej skúške BT a získaní osvedčenia BT vykonávať?

Po úspešne vykonanej skúške BT na Národnom inšpektoráte práce a získaní osvedčenia BT sa odborne spôsobilá osoba môže uplatniť ako bezpečnostný technik, taktiež ako špecialista BOZP, resp. BOZP manažér. Získaním odbornej spôsobilosti je možné v spojení s ďalšími odbornými prípravami nájsť uplatnenie v rôznych ekvivalentoch kumulovaných funkcií  – napr. s ochranou pred požiarmi, ochranou životného prostredia, prípadne civilnou ochranou:

 • bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany – BT, TPO (kumulovaná funkcia),
 • HSE resp. EHS (Health & Safety & Enviromental) manažér (kumulovaná funkcia),
 • technik BOZP, OPP (ochrany pred požiarmi) a CO (civilnej ochrany)

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  150 €
  Forma výučby: individuálna, skupinová
  Rozsah kurzu: 8 VH + online
  Kurz je: nadstavbový
  Doklad: Certifikát o absolvovaní
  Miesto konania: Košice, Prešov
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon