Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Zakladna odborna priprava technikov poziarnej ochrany - Global Education Centre

Pre koho je príprava určená?

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená pre všetkých záujemcov, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy? 

Odborné znalosti a schopnosť vykonávať úlohy technika požiarnej ochrany v praxi. Po úspešnom ukončení prípravy získate Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy. Toto potvrdenie je súčasťou prihlášky na Overovanie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky získava absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Zároveň absolventom odbornej prípravy zabezpečíme kvalitný študijný materiál.

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu – musím spĺňať nejaké podmienky? 

Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba minimálne s úplným stredným vzdelaním.

Čo je potrebné si priniesť ?

Písacie potreby, zošit. Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my.

Čo budem vedieť po absolvovaní odbornej prípravy ?

Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany je zameraná na prípravu absolventov na výkon úloh technika požiarnej ochrany v praxi.

Absolventi odbornej prípravy po jej absolvovaní budú ovládať:

 • predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti,
 • organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi,
 • základy procesov horenia a hasenia,
 • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
 • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok (tuhých horľavých látok, horľavých kvapalín, horľavých a horenie podporujúcich plynov) a manipulácie s nimi,
 • funkcie a parametre požiarno-technických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • určovanie prostriedkov na zdolávanie požiarov,
 • požiadavky na vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v požadovanom rozsahu.

Aký je rozsah odbornej prípravy a ako dlho príprava trvá?

Rozsah odbornej prípravy je 120 hodín, jej trvanie je približne 5 týždňov. Príprava prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine. Konkrétne dni a časy výučby budú absolventom komunikované lektorom odbornej prípravy, prípadne manažérom vzdelávania.

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška?

Áno. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru získava absolvent odbornej prípravy Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany.

Aké profesie môžem po úspešnom overovaní odbornej spôsobilosti a získaní osvedčenia technika požiarnej ochrany vykonávať?

Po úspešnom výsledku overovania odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru a získaní osvedčenia technika požiarnej ochrany sa odborne spôsobilá osoba môže uplatniť ako technik požiarnej ochrany. Získaním odbornej spôsobilosti je možné v spojení s ďalšími odbornými prípravami nájsť uplatnenie v rôznych ekvivalentoch kumulovaných funkcií v spojení s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou životného prostredia, prípadne civilnou ochranou, napr.:

 • Bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany – BT, TPO.
 • Technik BOZP, OPP (ochrany pred požiarmi) a CO (civilnej ochrany).

Aký význam má absolvovanie akciového balíka z ponuky kurzov?

Absolvovanie niektorého z akciových balíkov kurzov má opodstatnenie nielen z hľadiska cenového zvýhodnenia. Balíky kurzov sú prispôsobené absolventom aj s ohľadom na rozvíjanie osobnostných predpokladov na výkon danej profesie, taktiež zákonné požiadavky a požiadavky pracovných ponúk na trhu práce. V praxi sa vo väčšine prípadov jedná o zlúčenie funkcie technika požiarnej ochrany s ďalšími odbornými činnosťami.

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

Cena kurzu:

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava ……………………………. 500 €
 • Základná cena kurzu …………………………………………………. 530 €

Využite výhodnú ponuku a objednajte si balík akreditovaných kurzov:

 • Kurz: Bezpečnostný technik – odborná príprava (176 h.) – cena po zľave …. 500 €
 • Kurz: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (120 h. ) cena po zľave …. 500 €
 • Kurz: Lektor – Andragogické minimum (100 h.) cena po zľave …. 250 €
 • Cena balíka – 1250 € ( len komplet  )

Extra zľavy pre samoplatcov:

 • 5% ženy na MD, nezamestnaní v evidencii ÚPSVaR, ZŤP, študenti, ISIC
 • 5% Zľavy pre Odídencov – Ukrajina
 • 10% zľava na akreditovaný kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali kurz
 • 10% zľava za každý nadstavbový kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali minimálne 2 nadstavbové kurzy
 • 10% zľava z celkovej ceny zakúpených kurzov ( minimálne 2 kurzy )
 • Pri cene akciových balíkov nie je možné zľavy kombinovať

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce prostredníctvom  projektov pre evidovaných ako UoZ – uchádzač o zamestnanie – t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu – ZoZ!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Dôležité upozornenie!

V prípade neúspešného absolvovania 1. záverečnej skúšky kurzu Technik požiarnej ochrany je 2. náhradná skúška v stanovenom termíne komisiou bez poplatku. 3. náhradný termín skúšky je spoplatnený poplatkom vo výške 100 €. V prípade neúspešnosti je potrebné opakovať kurz Technik požiarnej ochrany vrátane úhrady plnej výšky kurzovného podľa cenníka Global Education Centre s. r. o.. Termín každej skúšky je stanovený komisiou.

+

Pre koho je kurz určený?

+

Aké možnosti môžem využiť, ak som evidovaný uchádzač o zamestnanie - nezamestnaný - v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny?

+

Aké projekty absolvovania kurzov prostredníctvom Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny môžem využiť?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som zamestnaný, ale chcem si zvýšiť kvalifikáciu absolvovaním takéhoto kurzu?

+

Aké sú podmienky uchádzača o príspevok na jednotlivé projekty UPSVaR?

+

Aké možnosti môžem využiť ak som odídenec z Ukrajiny?

+

Chcem sa prihlásiť na prípravu – musím spĺňať nejaké podmienky?

+

Ako dlho príprava trvá a na čo je zameraná?

+

Čo získam absolvovaním prípravy?

+

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška?

+

Ako sa dá na prípravu prihlásiť?


  Odoslaním formulára súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami GEC 2023.

  Odoslaním formulára súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov GEC.

  480 €
  Forma výučby: skupinová
  Rozsah kurzu: 120 VH
  Forma ukončenia: Skúška
  Kurz je: akreditovaný
  Doklad: Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 3/2021
  Miesto konania: Košice
  Termín začatia: 03/06/2024 - termín je informatívny

  Najbližšie kurzy

  Súvisiace kurzy

  Contact Icon